3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Tam Metni

Mesut SELÇOK

Genel Başkan
Yönetici
Genel Başkan
Katılım
13 Eyl 2023
Mesajlar
280
Tepki puanı
206
Puanları
43


DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUNKabul Numarası :3071

Kabul Tarihi :01/11/1984

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı :10/11/1984-18571


Amaç:

Madde 1-(Değişik 11.01.2003-24990)
Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.Kapsam:

Madde 2--(Değişik 11.01.2003-24990)
Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idari makamlara yapılan dilek ve şikayetler hakkındaki başvuruları kapsar.Dilekçe Hakkı :

Madde 3-
Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

-(Ek Fıkra: 11.01.2003-24990)Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.Dilekçede bulunması zorunlu şartlar:

Madde 4-(Değişik 11.01.2003-24990)
Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir.Gönderilen makamda hata:

Madde 5-
Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.İncelenemeyecek dilekçeler:

Madde 6
-Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden ;

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,

b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olarlar,

c) 4 üncü madde de gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,

İncelenemezler.Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:

Madde 7-(Değişik 11.01.2003-24990)
Türk Vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir.İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi:

Madde 8-(Değişik 11.01.2003-24990)
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır.İlgili kamu kurum ve kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır.İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.

(Ek fıkra: 1/12/2011-6253/41 md.) Dilekçe Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme yapmak yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kullanılması durumunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu personeli, talep edilen bilgi ve belgeyi vermek, idari denetimi yapmak ve yerinde inceleme için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.Kaldırılan Hüküm

Madde 9-
28 Aralık 1962 tarih ve 140 Sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.Geçici Madde 1-(3071 Sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 140 Sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.Yürürlük

Madde 10-
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme

Madde 11
-Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Geri
Üst