Sivil Memurlar GENEL KOLLUK Değildir, 7068 Kanun Kapsamından Çıkarılmalıdır!

Mesut SELÇOK

Genel Başkan
Yönetici
Genel Başkan
Katılım
13 Eyl 2023
Mesajlar
286
Tepki puanı
207
Puanları
43
Sivil memurlar olarak, 31/1/2018 Tarihinde çıkarılan 7068 sayılı ‘’GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’’ kapsamından neden çıkmalıyız?

2/A Maddesi ‘Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurları’ hükmü vardır ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı da, Genel İdari Hizmetler Sınıfı da dahil EGM çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı ( Polis, Bekçi ) haricindeki sivil memur olarak genel ifade kullanılan memurları da kapsamaktadır.

Sivil Memurlar, genel kolluk değildir. Aşağıda ayrıntılı olarak yazacağımız bazı disiplin maddeleri, sivil memurları için mülga hükmündedir.

Bu madde hükmü için ANAYASA VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE istinaden ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL davaları açılması elzemdir.

Tüm sendika yetkililerin ya da bireysel disiplin cezasına itiraz ederek idari mahkemelere başvuranların dilekçelerine bu maddenin anayasa aykırılığını belirtmesi elzemdir.

Sivil Memurları için 657 sayılı kanuna göre daha ağır yaptırımlar olan ya da KATUK, MÜLGA olmuş ya da daha çok Emniyet Hizmetleri Sınıfı ( polis, bekçi ), Jandarma Hizmetleri Sınıfı, Sahil Güvenlik gibi yüksek disiplin gerektiren üniformalı ve hiyerarşi gerektiren memurları ilgilendirdiği değerlendiren 7068 sayılı kanun maddeler şunlardır.

1) Dernek kurmak ya da spor dernekleri dışındaki derneklere üye olmak.
( MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI )

2)
Vakıf kurmak veya Bakanlıkça belirlenmiş vakıflardan başka vakıfların organlarında görev almak. ( MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI )

3)
Kanuna aykırı olarak sendikalara üye olmak, sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına ya da gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılmak, açık yer toplantı ve gösteri yürüyüşlerine resmi kıyafetli veya silahlı olarak katılmak ya da üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını veya bu nitelikteki toplantı ya da gösteri yürüyüşlerini düzenlemek veya bunlara katılmak.
( MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI )

4)
Muhafazası veya sevkiyle görevli olduğu şüpheli, sanık, tutuklu veya hükümlünün kaçmasına bilerek ve isteyerek imkân vermek. ( MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI )

5)
Görev sırasında yardım isteyen güvenlik görevlilerine haklı bir neden yokken yardımdan kaçınmak veya bildiği ya da gördüğü bir suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması için gerekli girişimde bulunmamak. ( MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI )

6)
Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek.
( MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI )

7)
Resmi kıyafetle umuma açık yerlerde alkollü içki içmek veya resmi kıyafetli olarak gizlenemeyecek derecede sarhoş görünmek. ( MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI )

8)
Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek. ( MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI )

9)
Muhafazası veya sevkiyle yükümlü bulunduğu şüpheli, sanık, tutuklu veya hükümlünün uyanık davranmamak ya da önlem almamak yüzünden kaçmasına neden olmak ya da yakalama görevini savsaklamak. ( 24 AY KADEME DURDURMA CEZASI )

10)
Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak. ( 24 AY KADEME DURDURMA CEZASI )

11)
Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak. ( 24 AY KADEME DURDURMA CEZASI )

12)
Silahla yaralama suçunu kasten işlemek. ( 24 AY KADEME DURDURMA CEZASI )

13)
Meskûn yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde silah atmak. ( 24 AY KADEME DURDURMA CEZASI )

14)
Hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet vermek. ( 24 AY KADEME DURDURMA CEZASI )

15)
Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak. ( ON ALTI AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

16)
Yetkili olmadığı halde basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları veya diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna bilgi ya da demeç vermek.
( ON AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

17)
Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermek, kendisini yaralamak ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak.
( ON AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

18)
Hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu yaralamaya sebebiyet vermek.
( ON AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

Doğrudan veya aracı eliyle astlarından ya da iş sahiplerinden hediye veya borç almak.
( ALTI AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

Kabul edilebilir mücbir sebepler haricinde borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek.
( ALTI AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak. ( ALTI AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

19)
Bir görevin kendisine tevdi edildiğini öğrendikten sonra mazeretler ileri sürmek suretiyle göreve başlamayı geciktirmek. ( ALTI AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

20)
Denetim görevini yerine getirmemek. ( DÖRT AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

21)
Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikâyet etmek. ( DÖRT AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

22)
Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını ve diğer mesai arkadaşlarını dövme girişiminde bulunmak. ( DÖRT AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

23)
Toplu olarak sözlü veya yazılı şikâyette bulunmak. ( DÖRT AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

24)
Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak.
( DÖRT AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

25)
Bu Kanunda ayrıca disiplinsizlik olarak tanımlanmamış olmak kaydıyla astları veya mesai arkadaşlarına yönelik olarak sürekli ve sistemli her türlü baskı ve taciz uygulamak.
( DÖRT AY KADEME SÜRELİ DURDURMA )

26)
İzinli bulunduğu sürede, hizmet ve görevin gerektirdiği durumlarda, görevine derhal dönmesi kendisine sözlü, yazılı ya da herhangi bir iletişim vasıtasıyla duyurulduğu halde, kabul edilebilir özrü bulunmaksızın görevine makul sürede dönmemek.
( ONBİR İLA ONBEŞ GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

27)
Görev sırasında kişilere karşı onur kırıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak.
( ONBİR İLA ONBEŞ GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

28)
Denetleme ve soruşturmaları uzatmak, denetleme raporları ve soruşturma raporlarını süresinde ilgili yerlere vermemek veya göndermemek ya da kabul edilebilir bir neden olmadan soruşturmayı eksik bırakmak.
( ONBİR İLA ONBEŞ GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

29)
Kendisi ile aynı rütbede çalışanlara, astlarına veya mesai arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz söylemek, davranışta bulunmak veya söz, yazı ya da eylemle hakaret etmek.
( DÖRT İLA ON GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

30)
İzinli olduğu zamanlarda resmi kıyafetle, izinli olmadığı zamanlarda görevli olmaksızın resmi veya sivil kıyafetle, personelin girmesine veya oturup eğlenmesine izin verilen yerler dışındaki kahvehane, lokal, kulüp veya benzeri yerlerde oyun oynamak.
( DÖRT İLA ON GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

31)
Mühür veya beratını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek.
( DÖRT İLA ON GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

32)
İzin verilen haller dışında üniforma giymemek.
( DÖRT İLA ON GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

33)
Mevzuat veya talimata aykırı olarak eksik kuşam ve teçhizatla göreve çıkmak.
( BİR İLA ÜÇ GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

34)
Görev dışında amir veya üstlerine saygısız davranmak.
( BİR İLA ÜÇ GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

35)
Nöbet görevine gelmemek veya nöbet ya da nokta görevinde mevzuatla ve/veya talimatlarla belirlenen kurallara aykırı hareket etmek.
( BİR İLA ÜÇ GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

36)
Görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirin izni olmadan resmi kıyafet ile kahvehane, kıraathane, lokal, kulüp ve benzeri yerlerde oturmak.
( BİR İLA ÜÇ GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

37)
Amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak.
( BİR İLA ÜÇ GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

38)
Emrinde çalışanları veya Devletin araç ve gereçlerini idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın özel işlerinde kullanmak.
( BİR İLA ÜÇ GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

39)
Selamlama ile ilgili olarak belirlenmiş kurallara riayet etmemek.
( BİR İLA ÜÇ GÜNLÜĞE KADAR AYLIKTAN KESME CEZASI )

40)
Mevzuatta belirlenmiş usul ve kurallara riayet etmeden sözlü, yazılı veya elektronik olarak müracaat veya şikâyette bulunmak. ( KINAMA CEZASI )

41)
Nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz olarak geç dönmek. ( KINAMA CEZASI )

42)
Mevzuat veya talimatlarla taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında, mesleğin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde yüzük, bilezik, kolye, madalyon, rozet ve benzeri şeyleri takmak. ( KINAMA CEZASI )

43)
Görev sırasında veya dışında kendisi ile aynı rütbede çalışanlara veya mesai arkadaşlarına karşı saygısız davranmak. ( KINAMA CEZASI )

44)
Zati demirbaş tabanca veya geçici olarak verilen demirbaş tabancanın üzerinde orijinalliğini bozacak boya, kaplama, gravür veya ciddiyetle bağdaşmayacak şekil, desen, resim ve karakter gibi değişiklikler yapmak. ( KINAMA CEZASI )

45)
Mevzuata veya mesleki teamüllere aykırı hitaplarda bulunmak. ( KINAMA CEZASI )

46)
Bu fıkrada disiplinsizlik olarak saptanan eylem, işlem, tutum ve davranışlar dışında herhangi bir biçimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha ve savsaklama göstermek.
( KINAMA CEZASI )

47) Silahını, araç ve gerecini, giyim ve kuşamını temiz tutmamak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek. ( UYARMA CEZASI )

48) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın belirli zamanda yapılması gereken faaliyetlere geç kalmak. ( UYARMA CEZASI )
 
Geri
Üst