Emniyet Teşkilatında hukuka aykırı Düşük Performans Puani Verilmesi Halinde Iptali ile ilgili Danıştay Kararı

Mesut SELÇOK

Genel Başkan
Yönetici
Genel Başkan
Katılım
13 Eyl 2023
Mesajlar
291
Tepki puanı
210
Puanları
43
Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2016/21052 E. , 2020/4933 K.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/21052
Karar No : 2020/4933

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Valiliği / ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... ili, ... İlçe Emniyet Amirliğinde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan davacının, 2014 yılı performans değerlendirme notunun 2,80 (yeterli ama kendisini geliştirmesi gerekir) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararında;

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri ve dava dosyasının birlikte değerlendirilmesi sonucu, davacı hakkında düzenlenen


2014 yılı performans değerlendirme formunun;


'Karar Verme, İş Birliği ve Problem Çözme' kısmının, her iki sicil amirince '1-Gözlenen performans ortalamanın çok altında' veya '2-Gözlenen performans ortalamanın altında, geliştirilmeye ihtiyacı var' ölçekleriyle değerlendirilmesine dayanak olarak, davacı hakkında düzenlenen ... tarihli gözlem ve takip formundaki açıklama ve tespitler gösterilmekte ise de,

söz konusu açıklama ve tespitlerin, form üzerinde belirtildiği üzere genel olarak ... tarihli olayın esas alınarak düzenlendiği,


yapılan değerlendirmelerin sadece gözleme dayalı olarak değil, somut olarak tespiti yapılabilecek nitelikte fiillere yönelik bulunduğu ve bu hususta başkaca bir somut tespitin dosyada yer almadığı,

bu türden davranışların yıl boyunca süreklilik arzettiğine dair bir tespitin de bulunmadığı belirtilmiştir.


Bu durumda, dava konusu performans değerlendirme formunun


'Karar Verme, İş Birliği ve Problem Çözme' kısmının özellikle


'1-Gözlenen performans ortalamanın çok altında' ölçeği olmak üzere, (1) ve (2) ölçekleriyle değerlendirilmek suretiyle puanlanmasına dayanak gösterilen davacının tavır ve davranışlarının varlığına ve süreklilik arzettiğine yönelik somut tespitlerin bulunmadığı anlaşıldığından, objektif kriterlere uyulmaksızın ve gerekçeleri ortaya konulmaksızın düzenlenen dava konusu performans değerlendirme notunda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, davacının, 2014 yılı performans değerlendirme notunun 2,80 olarak düzenlenmesi nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının da dava tarihinden (02/03/2015) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının dava tarihinden (02/03/2015) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu edilen performans değerlendirme puanının, Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği'nin 18. maddesinin 8. fıkrası uyarınca "yeterli ama kendisini geliştirmesi gerekir performans değerlendirme puanı" olduğu, işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, görevini başarı ile yürüttüğü, önceki yıllarda düzenlenen sicil notlarının çok iyi düzeyde olduğu, 2013 yılı notunun 4,85 olduğu, herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığı, performans değerlendirme göstergelerinin somut bilgi ve belgeye dayanmadığı, İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalının temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.​
 
Geri
Üst