5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Alakalı Sorular ve Cevaplar

Mesut SELÇOK

Genel Başkan
Yönetici
Genel Başkan
Katılım
13 Eyl 2023
Mesajlar
280
Tepki puanı
206
Puanları
43
1- İl ve İlçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il' e bağlanması hangi yolla olur ?

Kanun ile.

2- Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi hangi yolla olur?

İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile.

3- Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi hangi yolla olur?

Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle.

4- Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile bitiştirilmesi hangi yolla olur ?

İçişleri Bakanlığının tasvibiyle.

5- Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları nasıl değiştirilir ?

İlgili Vilayet Daimi Encümeninin mütalaası alındıktan sonra, en kısa zamanda İçişleri Bakanlığınca değiştirilir.

6- İllere, ilçelere, bucaklara nasıl isim verilir ?

Buralara merkez yapılan şehir, kasaba veya köyün adı verilir. Bunların coğrafi veya tarihi bir sanı varsa oda isim olarak verilebilir.

7- İllerin idaresi hangi esasa göre yapılır ?

Yetki genişliği esasına göre.

8- İllerde genel idare teşkilatı nasıl düzenlenir ?

İllerde genel idare teşkilatı il, ilçe ve bucak bölümlerine uygun olarak düzenlenir.

9- İl genel idaresinin başı ve mercii kimdir ?

İl genel idaresinin baş ve mercii validir.

10- İl İdare şube başkanı kimdir ?

Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilatın başında bulunan il idare şube başkanıdır.

11- İl İdaresi Kanununa göre Valinin emri altında olmayan kurumlar hangileridir ?

Hakimler Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda yazılı yargıç, Cumhuriyet savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla, adalet memurları, askeri birlikler, askeri fabrika ve müesseseler, askerlik daire ve şubeleri.

12- Valiliğin yazı İşlerinin düzenlenmesinden kim sorumludur ?

Vali muavini.

13- Vali muavini, kimler arasından tayin edilir ?

En az altı yıl kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin iki yılını doğuda geçirmiş olanlardan tayin edilir.

14- Valiler nasıl tayin edilir ?

İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar.

15- Valiliğe atanacaklarda hangi şartlar aranır ?

Birinci sınıfa yükselmiş ve birinci sınıfa yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kaybetmemiş olma şartı aranır.

16- İl idare şube başkanları ve vali muavinleri nasıl atanır ?

Valilerin mütalaası alınarak Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklerin teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre tayin edilirler.

17- İlçe idare şube başkanları nasıl atanır ?

İlgili bakanlık tarafından atanır.

18- Valilerin hukuki durumları, görev ve yetkileri nelerdir ?

Vali, ilde devletin ve hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır.

19- Vali-Bakan ilişkisi nasıldır ?

Valiler, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri için valilere re'sen emir ve talimat verirler. Bakanlar, valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde bulunabilirler.

20- İlde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işler nasıl görülür ?

Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

21- Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere kim başkanlık yapar ?

Vali törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

22- İl sınırları İçinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiri kimdir ?

Vali.

23- Sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle İlgili İşleri kim yürütür ?

Vali.

24- Vali hangi disiplin cezalarını savunmasını aldıktan sonra verebilir ?

Uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular. Valilerce re'sen verilen cezalar kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer.

25- Valinin daha ağır disiplin cezaları için yetkisi nedir ?

Teklif ve taleplerde bulunabilir. Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve talebini inceleyerek bir karara bağlamaya mecburdur.

26- Vali muavini İle kaymakamların, İl İdare şube başkanlarının ve İl ve bölge muhakemat müdürlerinin, genel ve özel kolluk amirlerinin birinci derecede birinci derece sicil amiri kimdir ?

Vali

27- Vali diğer memurların kaçıncı derece sicil amiridir ?

İkinci derecede sicil amiridir.

28- Vali, yılda kaç kez idare şube başkanlarını heyet halinde toplar ?

Yılda dört defadan az olmamak üzere lüzum gördüğü zamanlarda toplar.

29- Valiler, kaymakamları yılda kaç kez toplantıya çağırır ?

Yılda bir defa toplantıya çağırır.

30-Kaymakamlar nasıl tayin olunur ?

Kaymakamlar içişleri bakanlığı müdürler encümeninin intibahı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunur.

31- Kaymakamlara kim vekâlet edebilir ?

Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekâlet edebilir.

32- Kaymakamlar teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan İşlerin yürütülmesini nasıl sağlar ?

Bu işlerin görülmesiyle yakın İlgisi bulunan herhangi bir İdare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

33- Kaymakamlar hangi disiplin cezalarını savunmalarını aldıktan sonra verebilir ?

Uyarma ve kınama cezaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanunu hükümlerine göre teklif ve talepte bulunabilir. Kaymakamlarca resen verilen cezalar kesindir. Bu ceza tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer.

34- Kaymakam, İlçe idare şube başkanlarına acele hallerde kaç güne kadar İzin verebilir ?

8 güne kadar.

35- Kaymakam, tayini kendisine ait memurlara yıllık izin süresine mahsup edilmek üzere ne kadar izin verebilir ?

Yıllık izin, süresine mahsup edilmek üzere bir aya kadar izin verebilir.

36- Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere kim başkanlık yapar ?

Kaymakam.

37- İlçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede sicil amiri kimdir ?

Kaymakam.

38- Bucak nedir ?


Bucak; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında münasebet; bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen bir İdare bölümüdür.

39- Bucağı kim yönetir ?

Bucak müdürü.

40- Bucak müdürü hangi disiplin cezalarını verir ?


Uyarma Cezası verir ve uygular. Bu ceza kesindir ve tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. Daha ağır disiplin cezaları ile takdirname verilmesii gerektiren hallerde vali ve kaymakama tekliflerde bulunur.

41- Cumhuriyet Bayramlarında bucakta yapılacak törene kim başkanlık yapar ?

Bucak müdürü.

42- İlk defa bucak müdürü olacaklarda hangi şartlar aranır?

a) En az lise veya hu dereceli okul mezunu olmak;

b) Bilfiil askerlik hizmetini bitirmiş ve yaş 30 u geçmemiş olmak;

c) Vücutça sağlam olmakla beraber memleketin her ikliminde vazife görmeye ve her vasıta ile dolaşmaya kabiliyetli oldukları hastaneler sağlık kurullarınca tasdik edilmiş bulunmak lazımdır.

43- İl  idare kurulu kimlerden oluşur?

Valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim, bayındırlık sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdürlerinden teşekkül eder. Vali idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali muavini görevlendirebilir.

44-İlçe kurulu kimlerden oluşur? 

Kaymakamın başkanlığı altında tahrirat katibi, malmüdürü, Hükümet hekimi, milli memuriyle tarım memuru ve veterinerden teşekkül eder.

45- İdare kurullarının görüşme yapabilmesi İçin katılım sayısı nasıldır?

Mürettep üyenin yarısından bir fazlası hazır olmadıkça yapılamaz Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır.

46- İlçe İdare kurulları kararları aleyhine nereye başvurulur?

İl idare kurullarına.

47- İl idare kurulları kararları aleyhine nereye başvurulur?

Danıştay'da ilgililer tarafından Danıştay Kânununa göre itiraz olunabilir.
 
Geri
Üst